DARMOWA DOSTAWA NA KAŻDE ZAMÓWENIE W SKLEPIE AELIA DUTY FREE

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego sklep.aelia.pl

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Zakupy w Sklepie

§ 5 Płatności

§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 9 Reklamacje

§ 10 Dane osobowe

§ 11 Zastrzeżenia

§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Faktura – dokument wystawiony przez Sprzedawcę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), potwierdzający dokonanie sprzedaży. Faktura oznacza również fakturę korygującą. 

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną, dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swój własny profil, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego),

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie, w tym osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klientem jest Konsument i Przedsiębiorca;

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która składa zamówienie w Sklepie internetowym;

Produkt/towar- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Sklep – sklep internetowy sklep.aelia.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep.aelia.pl

Sprzedawca – Lagardere Duty Free Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486), ul. Aleje Jerozolimskie 174, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257014, NIP: 5222817394, REGON: 140562086

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Sklepu, określające: rodzaj i ilość Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Produktów, miejsce wydania Produktów oraz dane Kupującego, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Produktów, będących przedmiotem zamówienia.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Lagardere Duty Free Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 174, 02-486 Warszawa
 2. Adres e-mail: sklep@aelia.pl
 3. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): OEX E-Business - Centrum Dystrybucji ul. Łubińska 10 05-532 Łubna
 4. Adres do wysłania reklamowanego towaru: OEX E-Business - Centrum Dystrybucji ul. Łubińska 10 05-532 Łubna

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie podane są w polskich złotych, są całkowitymi cenami za towar -zawierają podatki, w tym podatek VAT (cena brutto) i nie zawierają kosztów dostawy towaru.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Kupujący może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 4. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać wybrany produkt do koszyka, wybrać sposób dostawy towaru, dokonać wyboru formy płatności oraz wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez zatwierdzenie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 
 5. W celu złożenia zamówienia wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 6. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. 
 7. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania przez Kupującego Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. 
 8. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Na podstawie zawartej umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność zamówionego towaru i dostarczyć mu go, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę i odebrać zamówiony towar.
 9. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 10. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto i dokonać zakupu po uprzednim zalogowaniu się lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 11. Sprzedawca przekaże Kupującemu Fakturę, jako dokument stwierdzający dokonanie sprzedaży. W przypadku Kupującego będącego Konsumentem, złożenie zamówienia jest tożsame z wyrażeniem żądania przez Kupującego na wystawienie przez Sprzedawcę Faktury, zgodnie z przepisem art. 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. 
 12. Kupujący akceptuje wystawianie i dostarczanie przez Sprzedawcę Faktur w formie elektronicznej. 
 13. Faktury, będą każdorazowo wysyłane z adresu e-mail: sklep@aelia.pl na adres e-mail Kupującego wskazany na jego indywidualnym Koncie lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji, o których mowa w ust. 8. Faktura będzie uważana za dostarczoną do Kupującego w dacie wpływu wiadomości e-mail zawierającej Fakturę, na serwer pocztowy Kupującego. 
 14. Sprzedawca wystawi Fakturę zawierającą numer, za pomocą którego Kupujący jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług (numer NIP), wyłącznie w przypadku gdy Kupujący zgłosi takie żądanie podczas składania zamówienia oraz przekaże Sprzedawcy swój numer NIP (podczas rejestracji Konta albo w trakcie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji, o których mowa w ust. 8). Zgłoszenie żądania wystawienia Faktury zawierającej NIP, musi nastąpić najpóźniej w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. W przypadku braku żądania ze strony Kupującego i/lub braku podania numeru NIP Kupującego, Sprzedawca nie wystawi Faktury zawierającej numer NIP, stosownie do przepisu art. 106b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Za pomocą karty płatniczej:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • PayLane

 

  1. Za pobraniem, tj. gotówką lub w ewentualnie inny sposób przewidziany dla tego rodzaju płatności w danej firmie kurierskiej, w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
 1. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 Dni roboczych od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności po upływie wyżej wskazanego terminu, zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany. 
 2. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku metody płatności określonej w § 5 ust. 1 lic. c, ze względu na jej specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 5. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia zostanie wskazany po dokonaniu zamówienia przez Kupującego. W przypadku wyboru metody płatności spośród wskazanych § 5 ust. 1 lit. a-d bieg terminu liczony będzie od dnia wpłaty środków konto. Jeśli Kupujący nie akceptuje terminu realizacji zamówienia powinien odstąpić od realizacji zamówienia.
 2. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 3. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego, jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  2. Do paczkomatów InPost.

 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

A. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, 

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 

B. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 

 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przesłanego pocztą na adres siedziby spółki podany w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu lub  przekazanego pocztą elektroniczną na adres email wskazany w § 2 ust. 2).
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego w załączniku do Regulaminu, jednak stosowanie zamieszczonego wzory nie jest obowiązkowe. W szczególności Konsument może również skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 4. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej sumy pieniężnej tytułem ceny do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument powinien zwrócić towar na adres: OEX E-Business - Centrum Dystrybucji ul. Łubińska 10 05-532 Łubna; niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument wysłał oświadczenie o realizacji prawa odstąpienia od umowy 
 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 10. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, , to w takim przypadku Konsument jest również zobowiązany do zwrotu towarów i poniesienia kosztów tego zwrotu.
 11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad fizycznych i prawnych.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora, o ile gwarancja została udzielona. Wykonanie uprawnień z gwarancji (jeśli towar został objęty gwarancją) nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 3. Korzystając z rękojmi Kupujący może, z zastrzeżeniami i na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. żądać usunięcia wady
 4. Do rękojmi z tytułu wad towarów mają zastosowanie odpowiednio przepisy z art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 5. Złożenie reklamacji na podstawie rękojmi następuje na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 6. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres OEX E-Business - Centrum Dystrybucji ul. Łubińska 10 05-532 Łubna. W przypadku Konsumenta koszt dostarczenia towaru ponosi Sprzedawca, w pozostałych przypadkach –  Kupujący.
 7. Sprzedawca nie udziela gwarancji na zakupione w Sklepie produkty. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie. Upraw
 8. Skargi dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 9. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 10. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem:  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.),. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Poza postanowieniami Regulaminu znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz. Ustawy o prawach konsumenta. 

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady prawne i fizyczne rzeczy sprzedanej zostaje wyłączona wtedy gdy Kupujący nie jest Konsumentem. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium