Aelia Duty Free

Drodzy Klienci, w dniu 06.07.2022 nastąpią zmiany w regulaminie naszego sklepu internetowego. Nowy regulamin dostępny jest tutaj.

Regulamin konta użytkownika

Regulamin konta

Regulamin konta w sklep.aelia.pl

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Konto

§ 5 Reklamacje

§ 6 Dane osobowe

§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1145).

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swój indywidualny profil.

Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Sklep – sklep internetowy Aelia prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep.aelia.pl.

Sprzedawca - Lagardere Duty Free Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486), ul. Aleje Jerozolimskie 174, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257014, NIP: 5222817394, REGON: 140562086.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 287).

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Aleje Jerozolimskie 174, 02-486 Warszawa
 2. Adres e-mail: sklep@aelia.pl

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Założenie i prowadzenie Konta jest całkowicie dobrowolne, zależne od woli Kupującego oraz nieodpłatne.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. Niezwłocznie po wypełnieniu i przesłaniu przez Kupującego stosownego formularza Sprzedawca podejmie czynności konieczne do założenia Konta, a o jego założeniu poinformuje Kupującego wysyłając wiadomość na podany przez Kupującego adres e-mail.
 5. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 6. Posiadanie Konta pozwala na dokonywanie zakupów w Sklepie bez konieczności każdorazowego podawania swoich danych osobowych. Logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 7. Kupujący ma prawo wypowiedzieć umowę w zakresie prowadzenia Konta zawartą ze Sprzedawcą w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Konsekwencją wypowiedzenia umowy będzie wygaśnięcie stosunku prawnego łączącego Sprzedającego i Kupującego w zakresie prowadzenia Konta.
 8. W celu wypowiedzenia umowy Kupujący musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 niniejszego regulaminu, o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza umieszczonego w załączniku do niniejszego regulaminu, jednak stosowanie zamieszczonego wzoru nie jest obowiązkowe.
 9. Wypowiedzenie nie ma wpływu na ważność umów sprzedaży rzeczy, które zostały zawarte za pośrednictwem Konta przed wypowiedzeniem umowy.

 

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail sklep@aelia.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Sprzedawcę treści o charakterze bezprawnym.
 2. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 3, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 3. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 2 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 4. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 5. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy sklep@aelia.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 6. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 7. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 8. Poza postanowieniami niniejszego regulaminu znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 9. W celu uzyskania aktualnej informacji o:
 1. szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 2. funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca

- prosimy o skierowanie prośby o udostępnienie ww. informacji na adres: sklep@aelia.pl. Załącznik

Poniżej znajduje się wzór wypowiedzenia, z którego Kupujący może, ale nie musi skorzystać:

 

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER
Dołącz do subskrybentów naszego newslettera i odbierz 20% rabatu przy zakupach za min. 299 zł.
Bądź na bieżąco z informacjami o promocjach, nowościach oraz akcjach specjalnych. Promocje nie łączą się.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium