Aelia Duty Free

Drodzy Klienci, w dniu 06.07.2022 nastąpią zmiany w regulaminie naszego sklepu internetowego. Nowy regulamin dostępny jest tutaj.

NOWY REGULAMIN SKLEPU WAŻNY OD 6.07.22

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.AELIA.PL

obowiązujący dla umów sprzedaży zawartych po 6 lipca 2022 r.

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta i Przedsiębiorcy traktowanego jak konsument.

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Zakupy w Sklepie

§ 5 Płatności

§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 9 Reklamacje

§ 10 Dane osobowe

§ 11 Zastrzeżenia

§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami/Przedsiębiorcami traktowanymi jak konsumenci

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 2: Wzór formularza reklamacji

§ 1

DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Faktura – dokument wystawiony przez Sprzedawcę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), potwierdzający dokonanie sprzedaży. Faktura oznacza również fakturę korygującą.

Konto – uregulowana odrębnym Regulaminem Konta Użytkownika nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną, dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swój własny profil, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego).

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie, w tym osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klientem jest Konsument, Przedsiębiorca i Przedsiębiorca, traktowany jak konsument.

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która składa zamówienie w Sklepie internetowym.

Produkt/towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca traktowany jak konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy sklep.aelia.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep.aelia.pl.

Sprzedawca – Lagardere Duty Free Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486), ul. Aleje Jerozolimskie 174, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257014, NIP: 5222817394, REGON: 140562086.

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Sklepu, określające: rodzaj i ilość Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Produktów, miejsce wydania Produktów oraz dane Kupującego, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Produktów, będących przedmiotem zamówienia.

§ 2

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: Lagardere Duty Free Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 174, 02-486 Warszawa

2. Formularz kontaktowy. Do pobrania: https://sklep.aelia.pl/kontakt-i-dane-firmy

3. Adres e-mail: sklep@aelia.pl

4. Adres do wysłania reklamowanego towaru: OEX E-Business - Centrum Dystrybucji ul. Łubińska 10 05-532 Łubna

5. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): OEX E-Business - Centrum Dystrybucji ul. Łubińska 10 05-532 Łubna

 

§ 3

WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest: urządzenie z dostępem do Internetu.

1.1 Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies

2.  Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4

ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny towarów widoczne w Sklepie podane są w polskich złotych, są całkowitymi cenami za towar -zawierają podatki, w tym podatek VAT (cena brutto) i nie zawierają kosztów dostawy towaru.

2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

3. Kupujący może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

4. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać wybrany produkt do koszyka, wybrać sposób dostawy towaru, dokonać wyboru formy płatności oraz wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez zatwierdzenie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

5. W celu złożenia zamówienia wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

6. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

7. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania przez Kupującego Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia.

8. Złożenie zamówienia przez Kupującego w następstwie którego Sprzedawca przyjął zamówienie do realizacji  jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Na podstawie zawartej umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność zamówionego towaru i dostarczyć mu go, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę i odebrać zamówiony towar.

9. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

10. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto i dokonać zakupu po uprzednim zalogowaniu się lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

11. Sprzedawca przekaże Kupującemu Fakturę, jako dokument stwierdzający dokonanie sprzedaży. W przypadku Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak konsument, złożenie zamówienia jest tożsame z wyrażeniem żądania przez Kupującego na wystawienie przez Sprzedawcę Faktury, zgodnie z przepisem art. 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

12. Kupujący akceptuje wystawianie i dostarczanie przez Sprzedawcę Faktur w formie elektronicznej.

13. Faktury, będą każdorazowo wysyłane z adresu e-mail: sklep@aelia.pl na adres e-mail Kupującego wskazany w procesie składania zamówienia, Faktura będzie uważana za dostarczoną do Kupującego w dacie wpływu wiadomości e-mail zawierającej Fakturę, na serwer pocztowy Kupującego.

14. Sprzedawca wystawi Fakturę zawierającą numer, za pomocą którego Kupujący jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług (numer NIP), wyłącznie w przypadku gdy Kupujący zgłosi takie żądanie podczas składania zamówienia oraz przekaże Sprzedawcy swój numer NIP (podczas rejestracji Konta albo w trakcie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji, o których mowa w ust. 8). Zgłoszenie żądania wystawienia Faktury zawierającej NIP, musi nastąpić najpóźniej w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. W przypadku braku żądania ze strony Kupującego i/lub braku podania numeru NIP Kupującego, Sprzedawca nie wystawi Faktury zawierającej numer NIP, stosownie do przepisu art. 106b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

§ 5

PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

1.1 Za pośrednictwem płatności elektronicznych oferowanych w ramach platformy płatniczej Przelewy24:

a. Za pomocą karty płatniczej:

✔ Visa.

✔ Visa Electron.

✔ MasterCard.

✔ MasterCard Electronic.

✔ Maestro.

b. Dokonując przelewu online.

c. Korzystając z płatności mobilnych BLIK, Google Pay, Apple Pay.

d. Korzystając z metody płatności odroczonej PayPo.

e. Korzystając z metody płatności odroczonej Limit P24Now - płatność dostępna od zakupów za min. 100 zł.

f. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

1.2 Za pobraniem, tj. gotówką lub w ewentualnie inny sposób przewidziany dla tego rodzaju płatności w danej firmie kurierskiej, w momencie dostarczenia towaru do Kupującego. Maksymalna wartość zamówienia za pobraniem wynosi 1 500 zł.

2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 Dni roboczych od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności po upływie wyżej wskazanego terminu, zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany.

3. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.

4. Sprzedawca informuje, że w przypadku metody płatności określonej w § 5 ust. 1 lic. c, ze względu na jej specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.

6. Płatności są obsługiwane przez Przelewy24: spółkę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, KRS: 0000347935.

 

§ 6

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia zostanie wskazany po dokonaniu zamówienia przez Kupującego. W przypadku wyboru metody płatności spośród wskazanych § 5 ust. 1 lit. a-e bieg terminu liczony będzie od dnia wpłaty środków konto. Jeśli Kupujący nie akceptuje terminu realizacji zamówienia powinien odstąpić od realizacji zamówienia.

2. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

3. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego, jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

4.1 Na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4.2 Do paczkomatów InPost.

 

§ 7

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument oraz Przedsiębiorca traktowany jak konsument, ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni liczonym zgodnie z § 7 ust. 2 poniżej, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

2.1 Dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę traktowanego jak konsument lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

2.1.1 Obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

2.1.2 Polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

2.2 Dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3. Aby Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przesłanego pocztą na adres siedziby spółki podany w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu lub  przekazanego pocztą elektroniczną na adres email wskazany w § 2 ust. 3).

4. Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego w załączniku do Regulaminu , lub ze wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Ustawy o prawach konsumenta jednak stosowanie wyżej wymienionych wzorów nie jest obowiązkowe.

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, Sprzedawca ma prawo do weryfikacji czy zawierana przez tę osobę umowa miała dla niej charakter zawodowy oraz czy odstąpienie od umowy było możliwe. Sprzedawca niniejszym zastrzega, iż w przypadku braku ziszczenia się tych przesłanek jest on uprawniony do nieuwzględnienia oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Przedsiębiorcę traktowanego jak konsument.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy traktowanemu jak konsument, wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcy traktowanego jak konsument o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak konsument, nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej sumy pieniężnej tytułem ceny do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak konsument powinien zwrócić towar na adres: OEX E-Business - Centrum Dystrybucji ul. Łubińska 10 05-532 Łubna; niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument wysłał oświadczenie o realizacji prawa odstąpienia od umowy.

11. W przypadku odstąpienia od umowy kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, na adres OEX E-Business - Centrum Dystrybucji ul. Łubińska 10 05-532 Łubna. Koszt dostarczenia towaru ponosi  Kupujący.

12. Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, , to w takim przypadku Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak konsument jest również zobowiązany do zwrotu towarów i poniesienia kosztów tego zwrotu.

14. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę traktowanego jak konsument kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

15. W przypadku paczek opłaconych, wysłanych przez Sprzedawcę, nieodebranych przez Kupującego, które powróciły do magazynu jest to traktowane jako odstąpienie od umowy.

§ 8

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy traktowanemu jak konsument w odniesieniu do umowy:

1.1 W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy traktowanemu jak konsument lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

1.2 W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

1.3 W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

1.4 W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

1.5 W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

1.6 O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

1.7 W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 9

REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad fizycznych i prawnych.

2. W przypadku wystąpienia wady towaru, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2, Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora, o ile gwarancja została udzielona. Wykonanie uprawnień z gwarancji (jeśli towar został objęty gwarancją) nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

3. Korzystając z rękojmi Kupujący może, z zastrzeżeniami i na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym.

3.1 Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.

3.2 Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3.3 Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.

3.4 Żądać usunięcia wady.

4. Do rękojmi z tytułu wad towarów mają zastosowanie odpowiednio przepisy z art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

5. Reklamacje można składać pisemnie, na adres e-mail: sklep@aelia.pl lub przy użyciu danych kontaktowych § 2 ust. 1 Regulaminu.

6. Zgłaszając reklamację należy opisać wadę towaru, w tym celu Kupujący może wykorzystać formularz reklamacyjny stanowiący Załącznik nr. 2 do Regulaminu. Kupujący zobowiązany jest przesłać Towar na adres wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu, jeśli Sprzedawca uzna to za konieczne. Kupujący ustala ze Sprzedającym sposób dostawy reklamowanego produktu. Nie dotyczy to przypadków w których Sprzedawca zdecyduje, że dostarczenie Towaru jest zbędne do rozpatrzenia reklamacji.

7. Sprzedawca nie udziela gwarancji na zakupione w Sklepie produkty. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

8. Skargi dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

9. Sprzedawca w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uznana, Sprzedawca poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli w podanym terminie 14 dni od otrzymania reklamacji Kupujący nie otrzyma od Sprzedającego jakiejkolwiek informacji reklamację uznaje się za uzasadnioną.

10. W przypadku Kupującego, który jest Przedsiębiorcą traktowanym jak konsument i który korzysta z prawa do reklamacji, Sprzedawca ma prawo do weryfikacji czy zawarta przez tę osobę umowa miała dla niej charakter zawodowy oraz czy skorzystanie z prawa do reklamacji jest możliwe. Sprzedawca niniejszym zastrzega, iż w przypadku braku ziszczenia się tych przesłanek jest on uprawniony do nieuwzględnienia reklamacji.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

11. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

11.1 Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

11.2 Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

11.3 Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

11.4 Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 10

DANE OSOBOWE

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego, w tym przy pomocy plików cookies. Cele i warunki, na jakich Sprzedawca zbiera i przetwarza dane osobowe, a także prawa osób, których dane dotyczą i sposób ich realizacji są opisane w Polityce prywatności dostępnej na Stronie.

 

§ 11

ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3. Poza postanowieniami Regulaminu znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz. Ustawy o prawach konsumenta.

§ 12

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI/PRZEDSIĘBIORCAMI TRAKTOWANYMI JAK KONSUMENCI

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak konsument, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 6 Regulaminu.

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady prawne i fizyczne rzeczy sprzedanej zostaje wyłączona wtedy gdy Kupujący nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak konsument, z zastrzeżeniem § 9 ust. 10 Regulaminu. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem/Przedsiębiorcą traktowanym jak konsument, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium