Aelia Duty Free

Skorzystaj z -40% na wybrane produkty. Świętuj razem z nami 15. urodziny Aelia Duty Free!

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności Sklepu Internetowego sklep.aelia.pl („Sklep”)

 

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, (dalej: „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

Lagardere Duty Free Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486), ul. Aleje Jerozolimskie 174, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257014, NIP: 5222817394, REGON: 140562086

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH („IOD”)

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Klientów i Użytkowników Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Można kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i realizacją RODO pod adresem: iodo@lagardere-tr.pl

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.

W przypadku rejestracji konta w Sklepie, Klient podaje:

 1. adres e-mail

Podczas rejestracji konta w Sklepie Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło w dowolnym czasie, na zasadach opisanych w punkcie Bezpieczeństwo danych.

W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Klient podaje następujące dane:

 1. adres e-mail
 2. dane adresowe:
 • kod pocztowy i miejscowość;
 • kraj (państwo)
 • ulica wraz z numerem domu/mieszkania
 • imię i nazwisko
 • numer telefonu

W przypadku przedsiębiorcy, powyższy zakres jest dodatkowo poszerzony o:

 1. nazwę firmy Przedsiębiorcy
 2. numer NIP

W przypadku skorzystania z usługi Newslettera, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Czym są dane osobowe i co oznacza przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Administrator przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Cel przetwarzania

Dane Państwa będą przetwarzane:

 1. w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem poprzez zarejestrowanie się w Sklepie – podstawą prawną jest  niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczeniu usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
 2. w celu złożenia i realizacji zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 3. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 4. w celach marketingu bezpośredniego – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, polegający na przesyłaniu oferty produktów i usług własnych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 5. w celach przesyłania Newslettera. Dane osobowe przekazywane w ramach usługi newsletter przetwarzane są w celu przesyłania informacji zawierających reklamy wizerunkowe i produktowe, informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach, akcjach specjalnych, promocyjnych i konkursowych. Należy mieć na uwadze, że tego rodzaju przetwarzanie danych niesie za sobą analizę Twojego profilu, aby określić jakie są Twoje preferencje celem wysłania odpowiednich dla Ciebie informacji. Możesz w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera – podstawę prawną do przetwarzania danych w ramach wysyłki newsletter stanowi udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 6. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegającym na ochronie jego praw (art. 6 ust 1 lit f RODO);
 8. w celu badania satysfakcji klientów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Podanie danych:

Przekazanie danych osobowych do Administratora jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczeniem usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta. Może to również skutkować brakiem możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych oferowanych przez Sklep.

OKRES PRZETWARZANIA

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora. W obowiązujących w Lagardere Duty Free politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

 1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika; 
 2. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje; 
 3. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
 4. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim? 

Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Lagardere Duty Free ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu Lagardere Duty Free powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które Lagardere Duty Free przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być: 

 • ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorze) - dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego;
 • podmiot realizujący dostawę towaru;
 • dostawcy płatność, którzy sami są Administratorami, niedziałającymi wyłącznie na polecenie Lagardere Duty Free sp. z o.o. i niezależnie ustalającymi cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznej oraz bankowe.
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne
 • podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Lagardere Duty Free
 • podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Lagardere Duty Free
 • pozostali podwykonawcy Lagardere Duty Free, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Lagardere Duty Free, a także dostawcy towarów i usług, z pomocy których korzystamy
 • firmy windykacyjne 

(przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu)

 • audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi
 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej,

(przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami). 

Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać udostępnione Przelewy24.pl - PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, KRS: 0000347935 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL, w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione. 

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych. 

W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Lagardere Duty Free sp. z o.o. nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

Lagardere Duty Free sp. z o.o. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

TWOJE UPRAWNIENIA

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Lagardere Duty Free jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: 

iodo@lagardere-tr.pl. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności. 

 

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iodo@lagardere-tr.pl 

 

Zmiana danych osobowych

Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza Sklep aelia.pl można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai: sklep@aelia.pl

 Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres: sklep@aelia.pl

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. 

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. 

 

Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych 

 

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres  iodo@lagardere-tr.pl 

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. 

 

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

 

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres iodo@lagardere-tr.pl .Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi. Inspektorem Ochrony Danych w Lagardere Duty Free, adres e-mail: iodo@lagardere-tr.pl 

Przed spełnieniem żądania osoby, której dane dotyczą mamy prawo do przeprowadzenia jej weryfikacji.

Osoby, których dane osobowe przetwarza Lagardere Duty Free, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Skontaktować z nami bezpośrednio w siedzibie Lagardere Duty Free, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe: 

Lagardere Duty Free sp. z o.o.

 1. Aleje Jerozolimskie 174

02-486 Warszawa 

tel. 22 5723299

 

PROFILOWANIE 

Profilowanie oznacza dowolną formę dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która podlega wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych Osoby Fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej Osoby Fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będzie to powodowało żadnych skutków prawnych lub w istotny sposób wpływało na sytuację Klienta.

Za pomocą technologii plików cookies stosowanej na naszej stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników - np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają naszą stronę internetową, czy jakie produkty najczęściej oglądają. Analiza zachowań w Internecie pomaga nam lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania Klientów oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możemy nie tylko zaprezentować Klientowi reklamę dopasowaną do niego (przykładowo, reklama wynikająca z faktu przeglądania w ostatnim okresie tylko perfum) oraz spośród dostępnych ofert przedstawiać przede wszystkim takie, które najlepiej będą odpowiadały potrzebom Klienta, ale również możemy tworzyć i prezentować przeznaczone dla użytkownika oferty czy rabaty niedostępne dla innych osób.

Rezygnacja przez Klienta z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do jego zainteresowań nie oznacza, że nie będzie on otrzymywał żadnych reklam podczas korzystania z naszej strony Sklepu – w takiej sytuacji w dalszym ciągu Klient będzie otrzymywał taką samą ilość reklam, ale niemających związku z jego dotychczasową aktywnością. 

Dostęp do informacji dotyczących aktywności użytkowników w Internecie z wykorzystaniem plików cookies pozwoli nam również na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych.

Informacje zebrane i zawarte w ciasteczkach mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin Klienta.

Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1  lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań Klienta.

CIASTECZKA

Nasz Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Lagardere Duty Free sp. z o.o. na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosować oferowane przez Lagardere Duty Free sp. z o.o. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Umożliwiają również opracowanie ogólnych statystyk oglądalności prezentowanych produktów w Sklepie.

Lagardere Duty Free sp. z o.o. wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne, po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisywane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji z komputera Klienta.

Cookies trwałe, są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych innych informacji poufnych z komputera Klienta.

Lagardere Duty Free sp. z o.o. wykorzystuje cookies własne w celu:

 1. uwierzytelnienia Klienta i zapewnienia sesji w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. analizy i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Sklepu, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.

Lagardere Duty Free sp. z o.o. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 1. popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com (administrator cookies zewnętrznego: Instagram LLC z siedzibą w USA);
 2. popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com

(administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

 1. popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego Twitter.com (administrator cookies zewnętrznego: Twitter Inc. siedzibą w USA);
 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. siedzibą w USA)
 3. prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego Google Inc. z siedzibą w USA).

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia ostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami , które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Poniżej przedstawiamy możliwości zmiany ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 1. przeglądarka Internet Explorer 
 2. przeglądarka Microsoft EDGE
 3. przeglądarka Mozilla Firefox
 4. przeglądarka Chrome 
 5. przeglądarka Safari

Lagardere Duty Free sp. z o.o. może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielony komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Lagardere Duty Free sp. z o.o. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.

 

ZMIANY W POLITYCE

Możemy sporadycznie wprowadzić zmiany w niniejszej polityce. W takim przypadku poinformujemy o tym Państwa poprzez zmianę daty u dołu niniejszego dokumentu oraz, w szczególnych przypadkach, poprzez przygotowanie dodatkowych powiadomień (na przykład, poprzez dodatkowe informacje na stronach głównych naszej Witryny lub przesłanie Państwu wiadomości e-mai). Zachęcamy do zapoznania się z Polityką dotyczącą ochrony danych osobowych i plików cookies, gdy kontaktują się Państwo z nami, aby być na bieżąco z naszymi praktykami w zakresie ochrony danych osobowych i metod, jakie mogą Państwo zastosować, aby kontrolować sposób, w jaki Państwa dane osobowe są wykorzystywane oraz aby chronić swoją prywatność. 

Pytania związane z Polityka prywatności prosimy kierować na adres Inspektora Ochrony Danych: iodo@lagardere-tr.pl

Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2021 r.

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER
Dołącz do subskrybentów naszego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o promocjach, nowościach oraz akcjach specjalnych.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium